خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1841
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1740
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1493
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1714
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1515
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1620
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1966
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1542
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1677
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1730
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1491
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2203
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2215
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2239
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 2058
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1951
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1930
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2323
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 2053
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1912
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1983
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1943
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2141
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2122
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1933
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1891
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1982
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1929
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1987
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2087
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1958
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 2011
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2082
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1844
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2157
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2089
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1948
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2208
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1814
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1976