خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1376
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1242
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1029
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1247
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1054
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1175
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1463
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1112
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1249
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1289
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1067
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1684
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1699
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1739
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1559
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1445
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1458
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1848
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1571
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1431
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1468
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1444
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1654
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1630
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1460
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1444
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1510
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1439
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1483
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1579
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1461
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1513
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1571
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1453
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1692
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1606
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1439
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1710
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1388
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1553