خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1981
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1891
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1637
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1855
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1658
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1767
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 2120
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1691
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1823
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1869
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1635
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 2354
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 2369
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 2387
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 2212
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 2105
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 2082
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 2470
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 2204
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 2066
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 2134
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 2092
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 2290
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 2268
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 2070
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 2037
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 2129
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 2077
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 2142
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 2229
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 2099
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 2158
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 2232
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1974
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 2293
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 2240
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 2090
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 2350
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1947
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 2111