خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنانکه که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنانکه این گوهرها را در دامن خود پروراندند.امام خمینی(ره)
بار خدايا توانائيم ده تا در اين جبهه ها تزكيه شوم و بوسيله اين تزكيه به تو نزديك گردم.شهيد غلامرضا حسين پور
 
 

پیوندها

 
 

 
نهج البلاغه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جهاد در كلام امام علي(ع) 7 گروه تفحص بندر انزلی 1494
2 جهاد در كلام امام علي(ع) 6 گروه تفحص بندر انزلی 1375
3 جهاد در كلام امام علي(ع) 5 گروه تفحص بندر انزلی 1152
4 جهاد در كلام امام علي(ع) 4 گروه تفحص بندر انزلی 1372
5 جهاد در كلام امام علي(ع) 3 گروه تفحص بندر انزلی 1156
6 جهاد در كلام امام علي(ع) 2 گروه تفحص بندر انزلی 1276
7 جهاد در كلام امام علي(ع) 1 گروه تفحص بندر انزلی 1593
8 سرزنش ياران فريب خورده تفحص بندرانزلي 1202
9 اندرز ياران تفحص بندرانزلي 1337
10 علل شكست ملت ها ... تفحص بندرانزلي 1400
11 أین عمار؟ تفحص بندرانزلی 1171
12 رمضان در نهج البلاغه(29) گروه تفحص بندر انزلی 1809
13 رمضان در نهج البلاغه(28) گروه تفحص بندر انزلی 1810
14 رمضان در نهج البلاغه(27) گروه تفحص بندر انزلی 1874
15 رمضان در نهج البلاغه(26) گروه تفحص بندر انزلی 1676
16 رمضان در نهج البلاغه(25) گروه تفحص بندر انزلی 1554
17 رمضان در نهج البلاغه(24) گروه تفحص بندر انزلی 1572
18 رمضان در نهج البلاغه(23) گروه تفحص بندر انزلی 1962
19 رمضان در نهج البلاغه(22) گروه تفحص بندر انزلی 1674
20 رمضان در نهج البلاغه(21) گروه تفحص بندر انزلی 1536
21 رمضان در نهج البلاغه(20) گروه تفحص بندر انزلی 1589
22 رمضان در نهج البلاغه(19) گروه تفحص بندر انزلی 1566
23 رمضان در نهج البلاغه(18) گروه تفحص بندر انزلی 1772
24 رمضان در نهج البلاغه(17) گروه تفحص بندر انزلی 1743
25 رمضان در نهج البلاغه (16) گروه تفحص بندر انزلی 1570
26 رمضان در نهج البلاغه(15) گروه تفحص بندر انزلی 1546
27 رمضان در نهج البلاغه (14) گروه تفحص بندر انزلی 1618
28 رمضان در نهج البلاغه(13) گروه تفحص بندر انزلی 1567
29 رمضان در نهج البلاغه(12) گروه تفحص بندر انزلی 1601
30 رمضان در نهج البلاغه(11) گروه تفحص بندر انزلی 1697
31 رمضان در نهج البلاغه(10) گروه تفحص بندر انزلی 1586
32 رمضان در نهج البلاغه (9) گروه تفحص بندر انزلی 1635
33 رمضان در نهج البلاغه(8) گروه تفحص بندر انزلی 1682
34 رمضان در نهج البلاغه(3) تفحص بندرانزلی 1548
35 رمضان در نهج البلاغه(7) گروه تفحص بندر انزلی 1802
36 رمضان در نهج البلاغه(6) گروه تفحص بندر انزلی 1720
37 رمضان در نهج البلاغه(5) گروه تفحص بندر انزلی 1581
38 رمضان در نهج البلاغه(4) گروه تفحص بندر انزلی 1829
39 رمضان در نهج البلاغه (2) تفحص بندرانزلی 1500
40 رمضان درنهج البلاغه (1) تفحص بندرانزلی 1648